Retningslinjer for Norsk scenekunstbruks kunstneriske råd.

1. Kunstnerisk råds formål

a) Kunstnerisk råd er en vurderingsinstans som skal bidra til å ivareta og styrke kunstnerisk kvalitet og formidlingskvalitet for forestillinger som inngår i Scenekunstbrukets repertoar. Kunstnerisk råd skal ha en rådgivende funksjon og komme med kvalifiserte innspill i forhold til forestillinger som er aktuelle for Scenekunstbrukets repertoar. Den endelige bestemmelsen om hvordan Scenekunstbruket ønsker å forholde seg til hver enkelt forestilling tas av Scenekunstbruket.

b) Kunstnerisk råd skal som gruppe kunne se utviklingspotensial i innsendte søknader for scenekunstproduksjoner, og vurdere søknader om forestillinger som ønskes gjenopptatt eller tilrettelagt for turné.

2. Kunstnerisk råds mandat

a) Kunstnerisk råd skal ut ifra det vurderingsgrunnlag som foreligger, gi en anbefaling eller ikke anbefaling mht videre bruk av forestillingen i Scenekunstbrukets repertoar.

b) Kunstnerisk råd skal vurdere søknader om tilrettelegging av scenekunstforestillinger for turné og gjenopptakelse, samt fordele midler satt av til dette formålet i samarbeid med Scenekunstbruket.

3. Kunstnerisk råds sammensetning

Kunstnerisk råd oppnevnes av daglig leder i samråd med Scenekunstbrukets styre. Rådet skal bestå av minimum 3 personer satt sammen på grunnlag av sin kompetanse. Kunstnerisk råd skal samlet ha en bred faglig kompetanse. Det skal etterstrebes at tilhørighet i ulike deler av scenekunstmiljøet er representert som utøversiden innen teater og dans, formidlingssiden og akademia. Det skal også etterstrebes kjønnsbalanse. Kunstnerisk råd har anledning til å innhente vurderinger fra ekstern ekspertise.

Medlemmene av kunstnerisk råd sitter normalt i 2 år. Møtegodtgjørelse utbetales normalt etter statens satser og reiseutgifter dekkes etter avtale.

Scenekunstbruket innstiller forestillinger til kunstnerisk råd og leder møtene.

4. Inhabilitet

Medlemmer i kunstnerisk råd skal ikke kunne gi seg selv eller personer som de har en nær tilknytning til, uberettigede fordeler. Ved inhabilitet har ikke medlemmet rett til å være med på vurderingsresultatet i tilfellet som omhandler medlemmet, men kan delta normalt i resten av møtet.

b) Ved forvaltning av midler for tilrettelegging/gjenopptakelse kan ikke medlemmer av kunstnerisk råd ved inhabilitet ta del i forvaltningsdelen av møtet.

Se Forvaltningsloven § 6. (habilitetskrav) linket til Lovdata

5. Vurderingsgrunnlag

a) Kunstnerisk råd skal så langt det er mulig se forestillinger med publikum, helst målgruppen. I tillegg forholder kunstnerisk råd seg til innsendt vurderingsgrunnlag. Med vurderingsgrunnlag menes videoopptak og informasjon om forestillingen og utøvere. Innsender skal kvalitetssikre opptaket (sjekke at det er tatt opp lyd og bilde av tilfredsstillende kvalitet). Mangelfullt vurderingsgrunnlag vil ikke bli behandlet i kunstnerisk råd. Med utgangspunkt i kunstnerisk råds møteplan lager Scenekunstbruket en tidsplan med frister for innsending av vurderingsgrunnlag. Det legges opp til 6 frister årlig. Scenekunstbruket må ha fått alt vurderingsgrunnlag senest to uker før møtene i kunstnerisk råd.

b) Forvaltningen av midler for tilrettelegging/gjenopptakelse vil være web-basert der søkerne benytter et digitalisert søknadsskjema som ligger på Scenekunstbrukets søknadssider spenn.no.

6. Kunstnerisk råds arbeidsform

a) Ved mottak av vurderingsgrunnlag til vurdering skal Scenekunstbruket kvalitetssikre materialet. Hvis feil eller mangler skal det straks gis beskjed til kompaniet/kunstnerne.

Kunstnerisk råds individuelle vurderinger presenteres muntlig av rådets medlemmer på hvert møte.

Daglig leder i Scenekunstbrukets skal lede diskusjonen og sikre at relevante vurderingskriterier blir diskutert (eksempelvis: forestillingens kvalitet, fremføringskvalitet, formidlingskvalitet, turnéegnethet, forhold til målgruppe og behov for forarbeid/etterarbeid/workshop). Scenekunstbrukets administrasjon har ansvar for å samle opp kommentarer til hver enkelt forestilling for tilbakemeldinger og evt. oppfølgende samtaler om vurderingene.

Scenekunstbruket skal sette opp en møteplan for hvert år. Til hvert enkelt møte sendes innkalling med liste over forestillinger som ønsker å inngå i Scenekunstbrukets repertoar. Opptak av forestillingene legges ut på egen weblink som kun kunstnerisk råd har tilgang til senest 10 dager før møter. Annet vurderingsgrunnlag sendes også kunstnerisk råd. Protokoll fra hvert møte sendes medlemmene av rådet.

b) Ved forvaltning av midler for tilrettelegging/gjenopptakelse skal kunstnerisk råd ha tilgang til mottatte elektroniske søknader.

7. Vurderingsresultat

a) Kunstnerisk råd skal enten anbefale eller ikke anbefale forestillinger til Scenekunstbrukets repertoar. Kunstnerisk råd skal etterstrebe å produsere en felles beslutning.

b) Under forvaltningsdelen av møtet skal kunstnerisk råd komme frem til enighet om fordeling av midler for tilrettelegging/gjenopptakelse.

8. Tilbakemeldinger

a) Skriftlig (elektronisk) tilbakemelding om tildeling/avslag sendes til søker. Dersom utøvere/gruppen ønsker et møte med Scenekunstbruket vedrørende tildeling/avslag kan dette avtales særskilt. Det vil kun bli gitt muntlig tilbakemelding.

b) Tilbakemelding til søkere for midler for tilrettelegging/gjenopptakelse skjer via den web-baserte ordningen. Elektronisk tilbakemelding om tildeling/avslag sendes til innsender.

9. Klagegang

Det er ikke anledning til å klage på fagutvalgets kunstneriske avgjørelser, kun saksbehandlingen.

Forestillinger kan gis en ny vurdering dersom det er foretatt større endringer.

 

Oslo: Januar 2008