Retningslinjer for Norsk scenekunstbruks fagutvalg.

1. Fagutvalget

Fagutvalget oppnevnes av Norsk scenekunstbruk AS. Rådet skal bestå av 3 personer, samt personlige vararepresentanter, satt sammen på grunnlag av sin kompetanse. Norsk Skuespillerforbund, Norske Dansekunstnere og Danse- og teatersentrum har forslagsrett til utvalgsmedlemmer. Det skal etterstrebes at tilhørighet i ulike deler av scenekunstmiljøet er representert. Det skal også etterstrebes kjønnsbalanse. Fagutvalget har anledning til å innhente vurderinger fra ekstern ekspertise.

Medlemmene av rådet sitter normalt i 2 år. Hvis et medlem av fagutvalget ikke overholder sine forpliktelser på en tilfredsstillende måte, vil vedkommende bli løst fra sitt verv innen utgått periode.

Møtegodtgjørelse utbetales etter statens satser og reiseutgifter dekkes etter avtale.

Innkomne søknader til nye prosjekter behandles av fagutvalget, som fatter endelig vedtak i sakene. Fra Scenekunstbrukets administrasjon utnevnes saksbehandlere/utvalgsleder som er tilstede i møtene.

Fagutvalgets avgjørelse skal være endelig, og kan ikke påklages.

2. Inhabilitet

a) Medlemmer i Fagutvalget skal ikke kunne gi seg selv eller personer som de har en nær tilknytning til, uberettigede.

b) Hvis et medlem av fagutvalget opptrer som søker må vedkommende fratre sitt verv i gjeldende søkerrunde. Medlemmet som søker er ikke bare part i egen sak, men også i forhold til andre som konkurrerer om samme pengesum. Dermed blir det ikke bare når medlemmets egen søknad er opp til behandling, at han eller hun må fratre som inhabil. Også ved behandling av de andre, direkte konkurrerende søknader vil inhabilitet inntre. Siden vedtak om å innvilg en søknad vil ha direkte betydning for de andres utsikter til å vinne frem, må vi legge til grunn at avgjørelsen av de andre søknadene direkte vil gjelde også medlemmets egen sak.

3. Vurderingskriterier

Avgjørelsen baseres på en helhetsvurdering av de innkomne søknadene og en vurdering av det enkelte prosjekts kunstneriske egenart og formidlingspotensialet.

Videre vektlegges det at søker i søknaden reflekterer over barn og unge som mottakere av scenekunst.

Fagutvalget forholder seg til retningslinjene i tildelingsbrevene fra Kultur- og kirkedepartementet.

Avgjørelsen skal fattes innen 3mnd etter søknadsfristen.

4. Diverse

Fagutvalget jobber webbasert og all behandling foregår elektronisk. Fagutvalget avholder møter snarest mulig etter utgått søknadsfrist. Dersom medlemmer i fagutvalget ikke kan møte inntrer vara-ordningen.

Fagutvalget skal komme frem til enighet om fordeling av midler.

Det er Scenekunstbruket som offentliggjør beslutninger, herunder tildeling/ avslag, og besvarer evt. andre henvendelser knyttet til fordelingsrunden /søknadsrunden.

 

Oslo: Januar 2009